Официални правила на потребителска промоция „на la viva се наслади и подарък за нея спечели“

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Промоцията „„ Купи два нектара  La Viva в опаковки  от 1 литър, вземи скреч карта и може да спечелиш колие Сваровски или плодов нектар ябълка La Viva

наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от Здравец Дистрибюшън АД, София, р-н Лозенец, ул. „Атанас Дуков“, 32, наричано по-нататък Организатор.

 

2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на интернет адрес: www.smileagency.bg за целия период на Промоцията.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта : www.smileagency.bg

2.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

 

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България, в търговски обекти, обозначени с рекламни плакати.

 

 

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В промоцията имат право да участват всички граждани на Република България, с изключение на служителите на организаторът на промоцията Здравец Дистрибюшън и рекламните агенции, свързани с промоцията, собствениците и служителите на търговските обекти, които търгуват с промоционални продукти, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.

 

5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 22.02.2021г. и продължава до изчерпване на количествата на скреч картите и наградите.

 

6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващите опаковки“ са 1 литрови кутии плодов нектар La Viva

 

 

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. С участие в промоцията може да бъде спечелена една или няколко от следните награди на място в обекта:

  • Колиета с кристал Сваровски –  общо 225 бр.
  • Плодов нектар La Viva с вкус на ябълка 1 литър – общо 675 бр.

 

 

8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

8.1. За участие в Промоцията, е необходима покупка наведнъж на два продукта плодов нектар La Viva в опаковки от 1L, в произволна комбинация, като продуктите La Viva трябва да са закупени и да присъстват на една касова бележка, издадена от търговския обект за удостоверяване на извършената покупка. Промоцията е активна само в търговски обекти, обозначени със специални промоционални рекламни плакати.

8.2. Наградите, описани в т. 7.1 в обектите се печелят на място в търговския обект, активиран с промоцията, веднага след изпълнение на условието по предходната точка.

За спечелване на награди, описани в т. 7.1. в обектите с изложени рекламни материали на промоцията с награди Колиета Сваровски и плодов нектар La Viva  с вкус на ябълка, опаковка 1 литър, е необходимо в касова зона в участващия обект, да бъде изтъркано скреч поле. Изтъркването на скреч поле, дава право за спечелване на една от описаните награди по т. 7.1

8.2.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

 

9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът на Промоцията не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

9.2. Всички предявени печеливши скреч карти подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

9.3. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите и не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от наградата.

9.4. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на наградата, посочена в част 7 от Официалните правила.

 

10. БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

10.1. Замяната на награди срещу пари е забранена.

 

11. ОТМЯНА

11.1. Организаторът има право едностранно да отмени промоцията на всеки етап от нейното провеждане, ако е налице материална злоупотреба или нарушения на правилата на промоцията или възникване на форсмажорни обстоятелства.

 

12. СПОРОВЕ

12.1. Спорове между Организатора и участници в Промоцията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от компетентния съд, съгласно българското законодателство.